in familie

De doorsnee sociopaat in het gezin.
Mensen met een gebrekkige gewetensfunctie, of mensen met een persoonlijkheid waarin geweten volledig ontbreekt, groeien van kinds af aan op in gezinnen en maken deel uit van families. Sommigen ontwikkelen zich in dat gezin als Seriepester. Wat je je daarbij voor moet stellen, daar gaan de artikelen jn dit menu over. 

(Voor de leesbaarheid: waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden. Waar ‘gezin’ staat kan ook ‘familie’ gelezen worden.)

De Seriepester in het gezin, een ‘liefhebbend’ gezinslid.
Door een afwijkende persoonlijkheid heeft en houdt de Gezins- seriepestkop (voortaan: GSP) een sterk en overheersend verlangen de favoriet binnen het gezin te zijn. Het gezinslid dat in zijn ogen de grootste bedreiging vormt voor die status moet worden uitgeschakeld.  Dit gezinslid kiest de GSP al op zeer jonge leeftijd uit als Hoofddoelwit.

De Gezins-Seriepestkop(voortaan GSP) ken je als liefhebbend gezinslid. De GSP is degene met wie je opgroeide, die je als familielid leerde respecteren en van wie je ging houden.

Pervers narcisme, koude empathie.
Een GSP is iemand met een persoonlijkheidsstructuur waarin geweten ontbreekt of onvoldoende is ontwikkeld. Wetenschappers gaan er vanuit dat dit aangeboren kan zijn, dat opvoeding daarop van invloed is, of dat er sprake is van een combinatie van beiden.

In zijn algemeenheid kun je stellen dat mensen met zo’n persoonlijkheidsstructuur wel in staat zich rationeel in een ander te verplaatsen, maar het niet voelen. Hun empathie is ‘koud’. Zij leren gevoelens imiteren en doen ‘alsof’. Liefde voelen zij niet of nauwelijks. Liefhebben staat voor het eenzijdig invullen van primaire behoeften of prikkels. In relaties die worden aangegaan, is de ander ‘object’. De ander is alleen nodig voor eigen gewin of om dingen voor elkaar te krijgen. Wordt dat verlangen niet ingevuld, dan is de ander niet meer nodig. In die zin is er sprake van narcisme. In het geval van de GSP extreem of ‘pervers’ narcisme.

Verslaafd aan het kwellen van anderen
De GSP schept er namelijk genoegen in gezins- of familieleden en andere mensen pijn te doen en ze te zien lijden. Een GSP geniet van macht. In een gezin ervaart de GSP zijn superioriteit als blijkt dat gezinsleden te manipuleren zijn. Het ondermijnen en buitensluiten van het Hoofddoelwit geeft een kick. De GSP raakt ernstig verslaafd aan de resultaten die worden geboekt. De haat voor een Hoofddoelwit duurt daarom levenslang. Een Hoofddoelwit moet niet alleen kapot, een doelwit is ook nodig om in de behoefte van de GSP te voorzien. De behoefte om steeds weer te ‘bewijzen’ dat hij superieur is.
M.a.w.: De Seriepester leeft in een waan die telkens bevestigd moet worden.

Een serie doelwitten.
Raakt een Hoofddoelwit buiten beeld, dan wordt een nieuw Hoofddoelwit gezocht. Het komt ook voor dat er twee Hoofddoelwitten zijn. Er zijn in de loop der tijd altijd meerdere doelwitten, binnen en buiten de familie (op het werk, in de buurt, etc).
Pesten gebeurt ‘in serie’. Vandaar Seriepester, hier dus Gezins-Seriepester.

Bewuste ondermijning
Een Gezins-Seriepester is er bewust op uit het bestaansrecht van een Hoofddoelwit binnen de familie te elimineren en andere gezinsleden te treiteren. Die intentie is nauwelijks waar te nemen en de GSP doet er veel aan om deze verborgen te houden. De GSP is een meester in het optrekken van rookgordijnen en het afleiden van aandacht. De strategie van de GSP komt er op neer dat anderen in het gezin of de familie het meeste werk doen. De GSP zorgt er nauwlettend voor zelf buiten schot  te blijven. Sterker nog, het is dikwijls de GSP die door misleide gezinsleden wordt gezien als hoeder van de ‘waarden’ van het gezin.

De verborgen agenda van de Gezins-Seriepester
De meeste mensen nemen de getoonde liefde en betrokkenheid van de GSP voor waar aan. Zij kunnen zich het groteske bedrog, want dat is het, van één van hun gezinsleden eenvoudigweg niet voorstellen. Laat staan dat zij kunnen -of durven -inzien dat een geliefd gezinslid gewetenloos is of duistere motieven heeft.

Omdat de meeste mensen hun gezin of familie als veilige haven (willen) zien, waar liefde en loyaliteit in de regel vanzelfsprekendheden zijn, zijn gezinnen zeer vatbaar voor de manipulaties van de Seriepester.

Roofdier
De Seriepester wordt gezien als het roofdier onder de pestkoppen: altijd voorkomen ontmaskerd te worden, altijd op jacht naar meer prooien, als kannibaal azend op iedereen die zijn haat voedt of afgunst wekt.

Sociopaat?
Deskundigen over de hele wereld beschouwen de Seriepester als zeer gevaarlijke sociopaat. Feit is dat slechts een klein percentage sociopaten fysiek gewelddadig is of moorddadig wordt. Echter, een GSP is wel degelijk gewelddadig. Alleen op een andere manier. Een manier die geen zichtbare littekens of bewijzen nalaat.

Het psychische geweld van de Seriepester is zeer schadelijk en ziekmakend voor een Hoofddoelwit.
In sommigen gezinnen is iedereen zo effectief tegen elkaar uitgespeeld en laaien de emoties tijdens conflicten zo hoog op, dat er blijvende familiebreuken ontstaan.

Ontsnappen aan de Gezins- Seriepester?
Ontsnappen aan de GSP is voor het Hoofddoelwit razend ingewikkeld, zo niet onmogelijk. Dat komt door de strategie die de GSP volgt.

De GSP laat het Hoofddoelwit geen moment met rust. Het wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Alle gangen worden gevolgd, binnenshuis en buitenshuis. De GSP spint heel langzaam een web waar niet meer uit te ontkomen valt. Eigenlijk kaapt de GSP langzaam de geest en de relaties van het Hoofddoelwit. Dat begint al op zeer jonge leeftijd.

Het opgroeiende Hoofddoelwit is onwetend en goedgelovig. Misschien ‘voelt’ het soms dat de GSP ‘anders’ is, een beetje ondoorgrondelijk of koud, of onvoorspelbaar. Maar het slaat geen acht op deze intuïtieve waarschuwingen.
Het Hoofddoelwit interpreteert de geveinsde nieuwsgierigheid en belangstelling van de GSP als oprechte interesse, als zorgzaamheid, of bezorgdheid, als onvoorwaardelijke liefde.

Wat het Hoofddoelwit niet weet, en niemand in het gezin of de familie zich realiseert, is dat De GSP tegelijkertijd bezig is de andere gezins- of familieleden te vergiftigen met leugens, onwaarheden, insinuaties, suggestieve opmerkingen en verdachtmakingen over het Hoofddoelwit. Ook weet niemand dat de GSP feilloos doorziet wie het meest geschikt is om het vuile werk te doen. Via deze gezinsleden wordt vitale en belastende informatie op de juiste momenten verspreid. Maar dat is niet alles.

De zondebok theorie 2.0
De GSP zadelt de gezins- of familieleden voortdurend op met beklemmende gevoelens van angst, schaamte en onzekerheid. Bijvoorbeeld door de gezinsleden onderling tegen elkaar uit te spelen. Of door haat te zaaien en steeds te zorgen voor animositeit en onderlinge jaloezie. De onderlinge conflicten die daar uit voortkomen, zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Als reactie daarop sluit het gezin de gelederen en wordt een ‘zondebok’ gevonden, gepresenteerd door de GSP, waarop alle woede, frustratie en onenigheid wordt afgereageerd. Zo wordt het Hoofddoelwit door de manipulaties en intriges van de GSP uiteindelijk ‘gemeenschappelijke vijand’ van het gezin.

‘Gek’. Of gek van woede?
Omdat het Hoofddoelwit zich totaal niet bewust is van de vergiftiging van de overige gezinsleden, snapt het de openlijke of bedekt geuite vijandigheid niet. Het Hoofddoelwit gaat vertwijfeld, of razend van woede, aandacht voor deze misstand vragen. Het enige wat de GSP dan nog hoeft te doen, is olie op het vuur gooien.

De overige gezinsleden zijn inmiddels zodanig bewerkt en misleid, dat de reputatie van het Hoofddoelwit ernstig is beschadigd.

Wat het Hoofddoelwit ook doet, het beeld dat door de GSP in de hoofden van de andere gezinsleden is geplant, gaat daar nooit meer uit. Voor iedereen in het gezin is het Hoofddoelwit labiel, hysterisch, ondankbaar, onnozel, paranoïde, gek, onbetrouwbaar, agressief, dom, lelijk, verraderlijk, vals, of wat dan ook.

Het doelwit kan geen kant meer op. Het isolement is op een gegeven moment compleet. Het doel van de GSP bereikt.

Post Traumatisch Stress Syndroom
Dat isolement gaat overigens verder dan het gezin. Hoofddoelwitten zijn zo duurzaam ondermijnd dat ze verschijnselen van Post Traumatisch Stress Symptoom vertonen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze verschijnselen bij mensen die structureel gepest worden, al na drie(!) maanden optreden.

Hoofddoelwitten in een gezin worden langdurig aan deze vorm van terreur blootgesteld. De schade kan daarom groot zijn en de gevolgen een leven lang merkbaar.

De tweede oogst van de Gezins- seriepester
Het ultieme genot heeft de GSP wanneer het op latere leeftijd, bijvoorbeeld als het Hoofddoelwit zijn/haar leven weer op orde krijgt, deze vilein ‘informeert’ over het jarenlange bedrog en de minachting die er aan ten grondslag ligt.

Vervolgens gaat het Hoofddoelwit inzien dat alle nare acties: alle kritiek, alle keren dat die openbaar in verlegenheid werd gebracht of beschaamd, alles wat de GSP telkens liefdevol vergeven werd, met opzet gedaan werd. De GSP hélpt het Hoofddoelwit dit ook in te zien, door er bewust naar te verwijzen. Vanzelfsprekend op zo’n manier dat de ‘pakkans’ minimaal is.

De waan dat een Hoofddoelwit niet bestaat.
Het sadisme en de obsessieve behoefte aan superioriteit van de Gezins-Seriepester gaat onvoorstelbaar ver. Er bestaat geen enkel mededogen. Er is geen compassie. Slechts agressie en minachting.

Een Hoofddoelwit na zo’n koele openbaring in totale verwarring en ontzetting te zien, maakt deel uit van de pret: ‘kijk eens hoe machtig ik ben en hoe zwak jij’, ‘kijk eens wat ík heb bereikt in jóuw leven: jij doet er niet toe,  jij bestáát niet’. (Uit interviews is gebleken dat Gezins-Seriepesters hiervan overtuigd zijn. In hun ogen heeft een Hoofddoelwit geen enkel bestaansrecht.).

Het ultieme resultaat: een wanhopige keuze van het Hoofddoelwit. Het onvermogen lief te hebben, of liefde te voelen, de innerlijke leegte van de Gezins-Seriepester is dan in zijn volle omvang op het Hoofddoelwit geprojecteerd.

Een heftig inzicht.
De schok van het inzicht dat je Doelwit van een GSP bent, is groot. De impact is enorm.
Wij kozen ervoor deze informatie te delen omdat dit inzicht doelwitten uiteindelijk kan helpen een nieuw leven op te bouwen en de regie over zichzelf terug te krijgen. Je kunt voor het eerst van je leven zonder angst ‘jezelf’ zijn. Jouw talenten komen beter binnen jouw bereik. Je kunt gaan groeien en bloeien.
Op de site herstelvanpesten.nl kun je daar meer over lezen.

Meer inzicht in
Lees hoe de Seriepester te werk gaat, over de verschillende rolverdelingen en de profielen van Hoofddoelwit, Pleitbezorger, Bondgenoten en Gezins – Seriepester in het menu onder dit artikel.

Pesten en Psychopathie