Categorie archief: seriepesten

Familiebreuk en levenslang pesten

Familiebreuk als resultaat van pesten.

(waar ‘zij’ staat kan ook ‘hij’ gelezen worden)
Het is waarschijnlijk dat veel familiebreuken en familieruzies zijn gecreëerd door een gezinslid dat ‘anders’ is dan de anderen.
In het artikel Pesten in Gezin en Familie kun je lezen dat dit een gezins- of familielid is die geen gewetensfunctie heeft of onvoldoende heeft ontwikkeld. Dit gezinslid zet alles en iedereen in om een ander gezinslid, haar doelwit, het leven zuur, en zo ‘onschadelijk’ te maken. Het eindresultaat is vaak een familiebreuk.

Het raffinement van verborgen gewetenloosheid in families.

Deze bijzondere agressors in het gezin bereiken hun doel
omdat zij zeer geraffineerd zijn in het manipuleren van hun familieleden. De favoriete tactiek en belangrijkste bezigheid van dit familie- of gezinslid, is mensen tegen elkaar uitspelen.
Emoties en percepties worden actief beïnvloed. Elke vorm van kwetsbaarheid en elke karakterfout van familieleden grijpen zij aan als kans. Onwetende gezins- of familieleden worden ongewild (of willens en wetens) instrument om het doelwit, of de doelwitten, te raken.

De Gezins- seriepester : Onzichtbaar gevaar in intieme kring, veroorzaker van familiebreuk en -conflicten.

Omdat het niet voor te stellen is wat de werkelijke motieven van hun belager(s) zijn, wordt voor Doelwitten vaak na tientallen jaren pas duidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Op dat moment zijn de onderlinge relaties al ernstig verstoord (en is het Doelwit of zijn de Doelwitten beschadigd.)

Niets doen, is meedoen.

Vaak slaagt de Gezins- seriepester (GSP) er in om kampen te creëren binnen de familie. Echter, wanneer gezinsleden ‘zich afzijdig houden’ of zichzelf wijsmaken dat zij ‘neutraal’ zijn of ‘boven de conflicten staan’, blijven het Doelwit of de Doelwitten ook onbeschermd en heeft hun belager vrij spel.
In zo’n situatie blijft er voor Doelwitten eigenlijk maar één ding over om hun waardigheid te beschermen, n.l. contact met hun -vergiftigde- familie uit de weg gaan. Daarom nemen Doelwitten vaak het initiatief tot een familiebreuk, er is eenvoudigweg geen andere keus.

Uit lijfsbehoud contact verbreken met familieleden

In veel ‘raadselachtige’ of op het oog ‘kinderachtige’ familiebreuken en -ruzies heeft een Doelwit(ten) ervoor gekozen de behandeling die hij van gezinsleden krijgt, niet meer te willen ondergaan.

Omdat de meeste familie- of gezinsleden geen zicht op de situatie hebben, wordt het Doelwit de familiebreuk of -ruzie kwalijk genomen en als aanstichter van het kwaad gezien.
Eventuele goedbedoelde lijmpogingen leiden alleen maar tot voortduring van de ellende voor een gezinslid dat doelwit is – en uiteindelijk voor het hele gezin -. Omdat een GSP nooit stopt, zal alles weer van voren af aan beginnen. En, wanneer een doelwit uiteindelijk uit het zicht van de familie is, zal de GSP weer een nieuw doelwit kiezen.

Zondebok 2.0

Een GSP kan alleen gestopt worden wanneer de hele groep inziet en erkent wat er werkelijk gaande is. Om een gebroken familie te helen, zullen alle leden ‘nee’ moeten zeggen tegen de daden van hun gezinslid. Een duidelijk ‘nee’ tegen de daden van het pestende gezinslid, is niet eenvoudig te bewerkstelligen.

Op dieper niveau, onbewust, zijn gezinsleden vaak bang voor de consequenties wanneer zij tegen de GSP ingaan. Ook kunnen of willen gezinsleden vaak niet zien wat er werkelijk speelt. De gedachte dat een geliefd gezinslid (vader, moeder, echtgenoot, zus, broer) voortdurend en opzettelijk bezig is geweest mensen van elkaar te verwijderen en een gezinslid leed te berokkenen, is buitengewoon schokkend en pijnlijk. Niet zelden wordt juist dit familielid als ‘hoeder van de familiewaarden’ gezien. Om die reden zal juist de werkelijke aanstichter van het familieleed door dik en dun verdedigd worden door loyale gezinsleden.

De mogelijkheid dat zijzelf en de anderen effectief zijn bedrogen, is te verontrustend. Zo verontrustend, dat, als er iets van twijfel rijst, zij de schuld van de familieconflicten liever bij het ‘labiele’ familielid, hun zondebok, leggen.

Wat kan een mediator of gezinstherapeut doen wanneer er sprake is van conflicten of een familiebreuk dankzij seriepesten?

Leer patronen en symptomen herkennen!
Informatie over onze
lezingen en workshops.

Het is nodig dat professionals, die in de uitoefening van hun vak worden geconfronteerd met destructieve personen, of met de schade zie zij aanrichtten,  kennis hebben van patronen en symptomen.
Zelfs ervaren onderzoekers van psychopathologie zijn telkens weer verbaasd hoe innemend mensen met deze persoonlijkheidsstoornis kunnen zijn, hoe geraffineerd en trefzeker zij manipuleren en hoe gemakkelijk je er intrapt.

Een onwetende mediator of gezinstherapeut loopt, alle goede bedoelingen ten spijt en hoe bekwaam ook, het risico voor de kar van de manipulerende GSP gespannen te worden. Dat komt omdat er voortdurend sprake is van bedrog en misleiding, ook tijdens de mediation of gezinstherapie.

Bij bemiddelingspogingen bijvoorbeeld zal de GSP berouw veinzen, een nieuw probleem creëren om de aandacht van zichzelf af te leiden, of de zaken omdraaien en de bemiddelingspoging uitbuiten om het Doelwit of de Doelwitten opnieuw te raken.

Water bij de wijn en ‘sorry’ bestaan niet.

Een mediator met de opdracht te bemiddelen bij een familiebreuk moet zich realiseren dat ‘het midden’ voor een GSP niet bestaat. Een GSP heeft een gestoorde gewetensfunctie en voldoet aan het profiel van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis of aan het profiel van een sociopaat. Deze mensen voelen geen berouw, komen niet tot inkeer en geven zich niet gewonnen.
Een mediator -of gezinstherapeut- die kennis heeft van dit verschijnsel zal de patronen van een vergiftigd gezin kunnen herkennen en duiden. Dat kan van belang zijn voor de professionele keuzes die worden gemaakt.

Pesten is een keuze

Wie de seriepester in het gezin of de familie ook is: ouder, zus, broer, echtgenoot of kind, de gevoelens van familieleden voor hem/haar laten hem/haar koud. Meestal zeer intelligent, kunnen zij emoties heel goed nabootsen, maar zij voelen ze niet zoals de meeste mensen dat doen. In essentie is dat hun stoornis.

Seriepesters blijken goed in staat zich volgens morele en ethische waarden te gedragen wanneer het hen uitkomt. Ten opzichte van een paar personen in een familie of gezin (en daarbuiten) worden die waarden bewust losgelaten.
Ook binnen gezinnen en families is pesten een keuze!

Verder lezen: De doorsnee sociopaat, maskers en gevaarlijke misverstanden.
Lees meer over verborgen psychopathie, die vaker voorkomt dan men zich bewust is, in dit verhelderende interview met Martha Stout, auteur van “the Sociopath next door.’

Aanvalverdediging: treiteren en buiten schot blijven.
Lees meer over de Aanvalverdedigingstrategie van de seriepester, die voortdurend wordt ingezet om aansprakelijkheid te ontlopen enerzijds, en doelwitten te raken anderzijds.

copyright © Flourishh 2014 

Pesten op de werkvloer, aanhoudend en heimelijk: de seriepester

Seriepester als grootste veroorzaker van structureel pesten op de werkvloer.

Volgens wijlen Tim Field, de ‘ontdekker’ van het fenomeen Seriepesten ((Serial Bullying) na bestudering van pesten op de werkvloer, is Seriepesten de meest voorkomende oorzaak of motor van pesten in werkende organisaties. Een organisatie is een ideale plek voor een seriepester. Er valt veel genot te halen. Net als in gezinnen, maken mensen in organisaties deel uit van systemen. Systemen kunnen eenvoudig ontregeld worden en resultaten zijn gegarandeerd. Hoe hoger deze sociopaat of psychopaat in de organisatie zit, hoe groter zijn/haar invloed, hoe effectiever zijn/haar manipulaties.

De werkvloer: Manipulatie materiaal op een presenteerblaadje voor de seriepester

De  Seriepester maakt gebruik van menselijke kwetsbaarheden als loyaliteit, vertrouwen, ambitie, ijdelheid, eerzucht, angst (voor baan- of positieverlies), onzekerheid, opportunisme, incompetentie, afgunst, en machtslust. Het zijn zaken die mensen te corrumperen en te manipuleren maken.

Psychisch geweld achter een masker, het onzichtbare grote probleem van organisaties.

De gevolgen van Serie pesten op de werkvloer kunnen omvangrijk zijn.
Werkgevers hebben vaak niet de indruk dat met een weggepeste werknemer kwaliteit de organisatie verlaat. Marie France Hirigoyen, psychiater en auteur van een aantal boeken over pesten op de werkvloer en emotioneel misbruik merkt op dat slachtoffers van morele intimidatie al na drie maanden psychisch zo beschadigd kunnen zijn dat zij hun vitaliteit kwijt zijn. Het gedrag van deze slachtoffers wordt verkeerd geïnterpreteerd door de omgeving. Slachtoffers van (serie)pesters hebben de schijn tegen zich, waar hun pester vervolgens weer gebruik van maakt. Misschien is daaruit het hardnekkige misverstand ontstaan dat slachtoffers van pesten een ‘zwakke’ persoonlijkheid bezitten. De realiteit is dat iedereen doelwit kan worden van een seriepester. Elk mens dat om de een of andere reden een doorn in het oog van deze pester is. Niet per definitie, maar vaak wel, zijn doelwitten -potentieel- getalenteerde en loyale professionals die het bedrijf veel kunnen brengen. Juist daarom wekken zij afgunst en haat bij de Seriepester. Met Doelwitten gaat menselijk kapitaal voor organisaties verloren. Maar daar blijft het niet bij.

Seriepesten, en kwaliteit en duurzaamheid gaan niet samen!

Duurzame en respectvolle relaties, het vormen van gezonde en vitale teams en het ontwikkelen of koesteren van talent zijn én een doorn in het oog van de Seriepester én komen niet van pas. Om zijn/haar spel te kunnen spelen, is de Seriepester gebaat bij gebrek aan professionaliteit, gebrek aan samenwerking, gebrek aan transparantie, gebrek aan competentie en gebrek aan zelfvertrouwen en autonomie bij professionals en binnen teams. Alle investeringen daarin, met bijvoorbeeld kostbare en intensieve opleidings- en trainingsprogramma’s, zullen niet goed uit de verf komen in een organisatie waar een Seriepester vanwege onwetendheid de ruimte krijgt en huis kan houden. Serie pesters zijn gepreoccupeerd met het uitschakelen van hun doelwitten en het organiseren van conflicten tussen mensen, en plaatsen dat belang logischerwijs voor het belang van anderen of de organisatie. Seriepesten is daarom een belangrijk obstakel voor organisatie-efficiëntie en productiviteit, en een grote kostenpost, zowel immaterieel als materieel, voor organisaties en voor economieën in bredere zin.

Om seriepesten aan te kunnen pakken zul je de seriepester moeten ontmaskeren. Psychopathie of kwade intenties bewijzen – een onmogelijke opgave – is daarvoor niet noodzakelijk!

Leer patronen en symptomen herkennen,
hoe je doelwitten adequaat opvangt
hoe je de pester ontmaskert,
en meer:
Geef je op voor onze workshop:
De Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek

Seriepester met een officiële machtspositie: een duister spel op hoog niveau

Een Seriepester in een hoge positie zal zorgen voor een onophoudelijke reeks van grote en kleine reorganisaties met als doel het primaire proces voortdurend te verstoren. Effectief gebruikmakend van rookgordijnen en afleidingsmanoeuvres blijft de Seriepester zelf buiten beeld. Seriepesters kunnen in organisaties (blijvende) ravages aanrichten. Tegen de tijd dat dit aan het licht komt, is de pester vaak al verdwenen. Bijvoorbeeld omdat hij/zij externe professional was, of omdat hij/zij een nieuw jachtterrein heeft gevonden, in een andere organisatie.

Seriepester ook in de politiek?

Politieke werkomgevingen vormen enorme uitdagingen voor ambitieuze Seriepesters. In een politiek krachtenveld spelen belangen immers een grote rol.
De invloed van een politieke organisatie reikt ver en daarmee is de impact voor een Seriepester groot. Het is denkbaar dat de resultaten van de inspanningen van zo’n destructief persoon niet zelden de voorpagina’s van de kranten zullen halen!

Verder lezen: Hoe de Seriepester de omgeving gebruikt voor zijn/haar doelen.

Een Seriepester is meestal intelligent en gaat heel ver om te zorgen dat zijn/haar motieven verborgen blijven. Om maximaal leed te berokkenen en zelf niet teveel in het oog te springen schakelt de Seriepester zijn/haar omgeving in bij het pesten.
Hoe dat georganiseerd wordt, kun je lezen in de artikelen over de Gezins-Seriepester. Denk bij ‘familie’ of ‘gezin’ ‘organisatie’ of ‘team’, bij ‘gezinslid’  ‘collega’. In essentie is de strategie dezelfde. De Seriepester gebruikt mensen als pionnen in een spel, als Bondgenoot of als Pleitbezorger, om zelf aansprakelijkheid te ontlopen, en om het Doelwit zo diep mogelijk, en alomvattend te raken. Een volwassen Seriepester heeft meerdere doelwitten tegelijk, en daar zit altijd een Hoofddoelwit tussen, op wie alle ongenoegen en gevoelens van leegte wordt geprojecteerd. Mensen kunnen ook doelwit worden omdat zij in de ogen van de pester gestraft moeten worden voor gebrek aan loyaliteit, bijvoorbeeld omdat zij opkomen voor het Hoofddoelwit.

De seriepester slaagt er meestal in de rollen om te draaien ‘Aanval is de beste verdediging’

Neem ook kennis van de geraffineerde  Aanval-Verdedigingsstrategie, die door alle Seriepesters op alle plekken wordt toegepast.

Profiel Seriepester op het werk

copyright © Flourishh 2014